Latest News

Letter to Parents/Guardians of ELL Students

December 2016

Dear ELL parents and guardians,

We have had a wonderful Fall in the Medford Public Schools. Your children are in the excellent hands of professional, compassionate ELL teachers across the city. We are fortunate to have some of the finest staff around.

In order to find out information about our schools, please look at the Medford Public Schools website.

Much of the information on the website can be translated by selecting your native language in the Google Translate tool on the top right corner of the website.

For parents and guardians of students at the McGlynn Middle School and Medford High School, you can get information about your child in the Student Information System – Schoolbrains. This will provide you with information about your child’s progress. To log in to Schoolbrains, please follow the directions below:

Log on to https://community.schoolbrains.com/Medford_community/Account/login with the information that was sent home with a username and password.

ACCESS 2.0 testing is coming up right after vacation. This is a test for ELL students only; it measures the student’s English Language Proficiency level; results are reported as WIDA levels. Briefly, there are 6 WIDA levels, Level 1 indicating that the student is a non-English speaker, and Level 6 indicating that the student’s English proficiency is equal to a native speaker. This test is very important as it is a factor in determining whether a student continues to receive ELL services or exits from the program.

Please help your child do his/her best by ensuring that he/she gets enough sleep, eats well, and gets some exercise during the testing window. Of course, these things are important all year long!

2017 ACCESS 2.0 TEST SCHEDULE

MCGLYNN ELEMENTARY: Thursday, Jan. 5 – Thursday, January 19

ROBERTS: Monday, January 9 – Wednesday, January 25

MHS: Monday, January 9 – Thursday, January 19

MCGLYNN MIDDLE: Monday, January 23 – Thursday, February 2

COLUMBUS: Monday, January 23 – Thursday, February 2

BROOKS: Monday, January 30 – Tuesday, February 7

We look forward to a productive 2017. It is our pleasure to work with you and your children as we attempt to bring peace and unity in our community. We see the diversity in our school system as a treasure. Thank you for sharing your children with us.

May your holidays be filled with love and joy.

Best,

Leslie H. Trotta
Director of the ELL Department


2016年12月

亲爱的ELL父母和监护人,
我们在Medford公立学校有一个美好的秋天。你的孩子是在城市的专业,同情ELL老师的优秀手中。我们很幸运有一些最好的工作人员。
在过去几年中,我们在每所学校举办了ELL家长晚会和ELL家长早餐。今年,我们决定发出一封信,希望能接触到更多的人。
为了了解我们学校的信息,请查看Medford公立学校网站 – www.medfordpublicschools.org
网站上的大部分信息可以通过选择母语翻译

由翻译提供 – 这是位于页面的右侧。
对于McGlynn中学和Medford高中学生的家长和监护人,您可以在学生信息系统 – Schoolbrains中获取有关您孩子的信息。这将向您提供有关您孩子的进步的信息。要登录Schoolbrains,请按照以下说明操作:
使用用户名和密码登录到https://community.schoolbrains.com/Medford_community/Account/login,并提供家里发送的信息。

ACCESS 2.0测试在假期后即将到来。这只是ELL学生的考试;它衡量学生的英语语言能力水平;结果报告为WIDA水平。简而言之,有6个WIDA级别,1级表示学生是非英语的,6级表示学生的英语熟练程度等于母语。此测试非常重要,因为它是确定学生是否继续接受ELL服务或退出课程的因素。
请帮助你的孩子做他/她的最好,确保他/她得到足够的睡眠,吃得好,并在测试窗口期间进行一些运动。当然,这些东西一年都很重要!
2017 ACCESS 2.0测试计划表
MCGLYNN ELEMENTARY:1月5日星期四 – 1月19日星期四
机会:1月9日星期一至1月25日星期三
MHS:1月9日,星期一 – 1月19日,星期四
MCGLYNN MIDDLE:1月23日,星期一 – 2月2日,星期四
哥伦布:1月23日星期一至2月2日星期四
BROOKS:1月30日星期一至2月7日星期二
我们期待着一个富有成效的2017年。当我们试图在我们的社区带来和平和团结,我们很高兴与您和您的孩子合作。我们看到我们学校系统的多样性是一个宝藏。感谢您与我们分享您的孩子。
愿你的假期充满爱与欢乐。
最好,
Leslie H. Trotta
ELL部主任


Desanm 2016

Chè paran ELL ak gadyen,

Nou te gen yon Otòn bèl bagay nan Lekòl Piblik Medford. pitit ou yo nan men yo ekselan nan pwofesyonèl, pwofesè ELL konpasyon nan vil la. Nou gen chans gen kèk nan pèsonèl la pi rafine alantou.

Nan dènye ane ki sot pase yo nou te anime yon lannwit Paran ELL, ak ELL dejene Paran nan chak lekòl. Ane sa a nou deside voye yon lèt nan espwa ke yo rive plis nan ou.
Yo nan lòd yo chèche konnen enfòmasyon sou lekòl nou yo, tanpri gade nan sit entènèt la Lekòl Leta Medford – www.medfordpublicschools.org

Anpil nan enfòmasyon ki sou sit entènèt la ka tradui pa chwazi lang natif natal

Powered by Translate – sa a se ki chita sou bò nan men dwat nan paj la.

Pou paran yo ak gadyen elèv nan Lekòl nan Middle MCGLYNN ak Medford High School, ou kapab jwenn enfòmasyon sou pitit ou nan Sistèm Enfòmasyon Elèv – Lekòl Schoolbrains. Sa a ap ofri ou ak enfòmasyon sou pwogrè pitit ou a. Ou kapab konekte nan Schoolbrains, tanpri swiv enstriksyon ki anba a:

Ale sou https://community.schoolbrains.com/Medford_community/Account/login ak enfòmasyon ki te voye lakay li avèk yon non itilizatè ak modpas.

ACCESS 2.0 tès la ap vini moute dwa apre vakans. Sa a se yon tès pou elèv ELL sèlman; li mezire nivo lang angle English Language Konpetans elèv la; Yo rapòte rezilta kòm nivo WIDA. Yon ti tan, gen 6 WIDA nivo, Nivo 1 ki endike ke elèv la se yon oratè ki pa lang angle, ak Nivo 6 ki endike ke konpetans nan angle elèv la ki egal a yon oratè natif natal. Tès sa a se yon bagay ki enpòtan menm jan li se yon faktè nan detèmine si yon elèv kontinye ap resevwa sèvis ELL oswa sòti nan pwogram nan.

Tanpri, ede pitit ou fè pi byen l ‘/ li pa asire ke li / li vin dòmi ase, manje byen, epi vin kèk egzèsis pandan fenèt la egzamen an. Natirèlman, bagay sa yo se enpòtan tout ane lontan!

2017 ACCESS ORÈ 2.0 tès

MCGLYNN ELEMENTARY: Jedi, janvye 5 – Jedi, Janvye 19
ROBERTS: Lendi, Janvye 9 – Mèkredi, 25 janvye
MHS: Lendi, 9 janvye – Jedi, Janvye 19
MCGLYNN MIDDLE: Lendi, 23 janvye – Jedi, Fevriye 2
COLUMBUS: Lendi, 23 janvye – Jedi, Fevriye 2
BROOKS: Lendi, 30 janvye – Madi, 7 fevriye

Nou gade pou pi devan pou yon 2017. pwodiktif Li se plezi nou an nan travay avèk ou ak pitit ou kòm nou eseye pote lapè ak inite nan kominote nou an. Nou wè divèsite nan nan sistèm lekòl nou an kòm yon trezò. Mèsi pou pataje timoun ou avèk nou.

Se pou jou konje ou a dwe ranpli ak lanmou ak kè kontan.

Pi bon,

Leslie H. Trotta
Direktè Depatman ELL la


Dezembro de 2016

Caros pais e tutores,

Tivemos uma Outono maravilhosa nas Escolas Públicas de Medford. Seus filhos estão nas excelentes mãos de profissionais, professores ELL compassivos em toda a cidade. Temos a sorte de ter alguns dos melhores pessoal ao redor.

Nos últimos anos, hospedamos uma ELL Parent Night, e ELL Parent café da manhã em cada escola. Este ano, decidimos enviar uma carta na esperança de alcançar mais pais e tutores.

Para obter informações sobre nossas escolas, por favor veja o site Medford Public Schools – www.medfordpublicschools.org

Muita da informação no Web site pode ser traduzida selecionando a língua native

Para pais e guardiões de alunos da McGlynn Middle School e Medford High School, você pode obter informações sobre o seu filho no Sistema de Informação do Aluno – Schoolbrains. Isso fornecerá informações sobre o progresso do seu filho. Para fazer login em Schoolbrains, siga as instruções abaixo:

Inicie sessão em https://community.schoolbrains.com/Medford_community/Account/login com as informações que foram enviadas para casa com um nome de utilizador e uma palavra-passe.

O teste ACCESS 2.0 vai ser administrado logo após as férias. Este é um teste para estudantes de ELL; Ele mede o nível de proficiência em inglês do estudante; Os resultados são relatados como níveis de WIDA. Resumidamente, há 6 níveis de WIDA, Nível 1 indicando que o aluno é um não falante de Inglês e Nível 6 indicando que a proficiência de Inglês do aluno é igual a um falante nativo. Este teste é muito importante, pois é um fator para determinar se um aluno continua a receber serviços ELL ou sai do programa.

Por favor, ajude o seu filho a fazer o seu melhor, garantindo que ele / ela dorme o suficiente, come bem e faz algum exercício durante a janela de teste. Claro, essas coisas são importantes durante todo o ano!

PROGRAMA DE TESTE DE ACESSO 2.07

MCGLYNN ELEMENTARY: quinta-feira, janeiro 5 – quinta-feira, janeiro 19
ROBERTS: Segunda-feira, 9 de janeiro – quarta-feira, 25 de janeiro
MHS: Segunda-feira, 9 de janeiro – Quinta-feira, 19 de janeiro
MCGLYNN MÉDIO: Segunda-feira, 23 de janeiro – quinta-feira, 2 de fevereiro
COLUMBUS: Segunda-feira, 23 de janeiro – quinta-feira, 2 de fevereiro
BROOKS: Segunda-feira, 30 de janeiro – terça-feira, 7 de fevereiro

Estamos ansiosos para um 2017 produtivo. É nosso prazer trabalhar com você e seus filhos como nós tentamos trazer paz e unidade em nossa comunidade. Vemos a diversidade em nosso sistema escolar como um tesouro. Obrigado por compartilhar seus filhos conosco.

Que suas férias sejam cheias de amor e alegria.

Atenciosamente,

Leslie H. Trotta
Diretora do Departamento de ELL


Diciembre 2016

Estimados padres y tutores de ELL,

Hemos tenido una maravillosa caída en las Escuelas Públicas de Medford. Sus hijos están en las excelentes manos de maestros de ELL profesionales y compasivos de toda la ciudad. Somos afortunados de tener algunos de los mejores personal alrededor.

En los últimos años hemos organizado una ELL Parent Night y ELL Parent desayunos en cada escuela. Este año decidimos enviar una carta con la esperanza de llegar a más de ustedes.

Para obtener información sobre nuestras escuelas, por favor vea el sitio web de Medford Public Schools – www.medfordpublicschools.org

Gran parte de la información en el sitio web se puede traducir mediante la selección de idioma native

Desarrollado por Traducir – esto se encuentra en el lado derecho de la página.

Para los padres y tutores de los estudiantes de la Escuela Intermedia McGlynn y la Escuela Secundaria Medford, usted puede obtener información sobre su hijo en el Sistema de Información del Estudiante – Schoolbrains. Esto le proporcionará información sobre el progreso de su hijo. Para iniciar sesión en Schoolbrains, siga las instrucciones a continuación:

Inicie sesión en https://community.schoolbrains.com/Medford_community/Account/login con la información que se envió a casa con un nombre de usuario y una contraseña.

Las pruebas de ACCESS 2.0 están llegando justo después de las vacaciones. Esta es una prueba para estudiantes ELL solamente; Mide el nivel de dominio del idioma inglés del estudiante; Los resultados se reportan como niveles de WIDA. En pocas palabras, hay 6 niveles de WIDA, nivel 1 que indica que el estudiante es un no-angloparlante, y el nivel 6 que indica que la habilidad del estudiante del inglés es igual a un hablante nativo. Esta prueba es muy importante ya que es un factor para determinar si un estudiante continúa recibiendo servicios de ELL o sale del programa.

Por favor, ayude a su hijo a hacer lo mejor posible asegurándose de que él / ella duerma lo suficiente, come bien y hace ejercicio durante la ventana de la prueba. Por supuesto, estas cosas son importantes durante todo el año!

2017 PROGRAMA DE PRUEBAS DE ACCESO 2.0

ELEMENTAL DE MCGLYNN: Jueves, 5 de enero – Jueves, 19 de enero
ROBERTS: Lunes 9 de enero – Miércoles 25 de enero
MHS: Lunes 9 de enero – Jueves, 19 de enero
MCGLYNN MIDDLE: Lunes, 23 de enero – Jueves, 2 de febrero
COLUMBUS: Lunes 23 de Enero – Jueves 2 de Febrero
BROOKS: Lunes, 30 de enero – martes 7 de febrero

Esperamos un 2017 productivo. Es un placer trabajar con usted y sus hijos a medida que tratamos de traer la paz y la unidad en nuestra comunidad. Vemos la diversidad en nuestro sistema escolar como un tesoro. Gracias por compartir sus hijos con nosotros.
Que tus vacaciones se llenen de amor y alegría.

Mejor,

Leslie H. Trotta
Director del Departamento de ELL


Tháng mười hai năm 2016

cha mẹ ELL mến và người giám hộ,

Chúng tôi đã có một mùa thu tuyệt vời trong các Trường Công Medford. Con của bạn đang có trong tay tuyệt vời của chuyên môn, giáo viên ELL từ bi khắp thành phố. Chúng tôi may mắn có được một số nhân viên tốt nhất xung quanh.

Trong vài năm qua, chúng tôi đã tổ chức một đêm Chánh ELL và bữa Chánh ELL tại mỗi trường. Năm nay chúng tôi quyết định gửi một lá thư với hy vọng đạt hơn của bạn.

Để tìm hiểu thông tin về các trường học của chúng tôi, hãy nhìn vào các trang web của Trường Công Medford – www.medfordpublicschools.org

Phần lớn các thông tin về các trang web có thể được dịch bằng cách chọn ngôn ngữ mẹ đẻ

Powered by Dịch – điều này nằm ở phía bên tay phải của trang.

Đối với cha mẹ, người giám hộ của học sinh ở trường trung học McGlynn và High School Medford, bạn có thể nhận được thông tin về con của bạn trong hệ thống thông tin Sinh viên – Schoolbrains. Điều này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về sự tiến bộ của con em. Để đăng nhập vào Schoolbrains, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây:

Đăng nhập vào https://community.schoolbrains.com/Medford_community/Account/login với các thông tin đã được gửi về nhà với một tên người dùng và mật khẩu.

TRUY CẬP thử nghiệm 2.0 là đến ngay sau kỳ nghỉ. Đây là một thử nghiệm cho học sinh ELL chỉ; nó đo trình độ tiếng Anh thành thạo ngôn ngữ của học sinh; Kết quả được báo cáo là mức WIDA. Tóm lại, có 6 cấp độ WIDA, Level 1 cho biết học sinh là một diễn giả không phải tiếng Anh, và độ 6 cho thấy trình độ tiếng Anh của học sinh bằng một người bản xứ. Thử nghiệm này là rất quan trọng vì nó là một yếu tố trong việc xác định xem một học sinh tiếp tục nhận được các dịch vụ ELL hoặc thoát khỏi chương trình.

Xin hãy giúp con bạn làm ông / tốt nhất của mình bằng cách đảm bảo rằng anh / cô ấy được ngủ đủ giấc, ăn tốt, và được một số bài tập cho kỳ thi. Tất nhiên, những điều này là quan trọng cả năm dài!

2017 CẬN 2.0 NGHIỆM LỊCH

McGlynn ELEMENTARY: Thứ 5 Tháng một 5 – Thứ 5 Tháng 1 19
ROBERTS: Thứ 2 Tháng 1 9 – Thứ 4 Tháng một 25
MHS: Thứ 2 Tháng 1 9 – Thứ 5 Tháng 1 19
McGlynn MIDDLE: Thứ 2 tháng 1 23 – Thứ 5 Tháng hai 2
COLUMBUS: Thứ 2 Tháng 1 23 – Thứ 5 Tháng 2 2
BROOKS: Thứ 2 Tháng 1 30 – Thứ ba Tháng Hai 7

Chúng tôi mong được một suất vào năm 2017. Đó là niềm vui của chúng tôi để làm việc với bạn và con của bạn như chúng tôi cố gắng để mang lại hòa bình và đoàn kết trong cộng đồng của chúng tôi. Chúng ta thấy sự đa dạng trong hệ thống trường học của chúng tôi như một báu vật. Cảm ơn bạn đã chia sẻ con bạn với chúng tôi.
Có thể ngày lễ của bạn tràn đầy tình yêu và niềm vui.

Tốt,

Leslie H. Trotta
Vụ trưởng Vụ ELL


ديسمبر، 2016

أولياء أمور وأوصياء الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية الأفاضل،

لقد حظينا بفصل خريف رائع في مدارس ميدفورد العامة. إن أطفالكم في أيدٍ أمينة لمعلمين محترفين، وراعين للطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية ELL عبر المدينة. إننا سعيدون بإقتنائنا لبعض أفضل الكوادر المهنية من خيرة الموظفين بالمكان.

في السنوات القليلة الماضية قمنا بإستضافة ليلة خاصة بأولياء أمور الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية ELL، ومناسبات إفطار خاصة بأولياء أمور الطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية ELL في كل مدرسة. لقد قررنا هذا العام أن نقوم بإرسال خطاب آملين أن نصل إلى شريحة عددية أكبر منكم.

للعثور على معلومات حول مدارسنا، برجاء الإطلاع على الموقع الإلكتروني الخاص بمدارس ميدفورد العامة – www.medfordpublicschools.org

يمكن ترجمة العديد من المعلومات المتواجدة على الموقع الإلكتروني عن طريق إختيار اللغة الأم

مشغل بواسطة الترجمة الخاصة بجوجل Translate – يقع هذا في الجانب الأيمن من الصفحة.

بالنسبة لأولياء الأمور ولأوصياء الطلبة في مدرسة مكجلين الإعدادية McGlynn Middle School ومدرسة ميدفورد الثانوية Medford High School، بإمكانكم الحصول على معلومات حول طفلكم في نظام معلومات الطلاب – Schoolbrains. سوف يمنحكم هذا النظام معلومات حول مدى التقدم الخاص بطفلكم. من أجل تسجيل الدخول في نظام Schoolbrains، برجاء إتباع الإرشادات أدناه:

قوموا بتسجيل الدخول على الرابط http://community.schoolbrains.com/Medford_community/Account/login بواسطة المعلومات التى تم إرسالها إلى المنزل مع إسم المستخدم وكلمة السر.

يأتي إختبار ACCESS 2.0 بعد العطلة مباشرةً. إنه إختبار مخصص فقط للطلاب المتعلمين للغة الإنجليزية ELL؛ إنه يقيس مستوى طلاقة اللغة الإنجليزية للطالب؛ ويتم إبلاغ النتائج بناءً على مستويات WIDA. بإختصار، توجد هناك 6 مستويات خاصة بـ WIDA، يشير المستوى 1 إلى أن الطالب غير متحدث للغة الإنجليزية، ويشير المستوى 6 إلى أن مستوى طلاقة الطالب في اللغة الإنجليزية تماثل متحدث أصلي للغة الأم. إن هذا الإختبار هام جداً حيث أنه يعتبر عامل لتحديد سواء ما كان الطالب سيواصل تلقي خدمات متعلمي اللغة الإنجليزية ELL أو يقوم بالخروج من البرنامج.

من فضلكم ساعدوا طفلكم في أن يبذل/ تبذل قصارى جهده/ جهدها عن طريق التأكد من حصوله/ حصولها على نوم كاف، تناول طعاماً جيداً، وممارسة بعض الأنشطة الرياضية أثناء الفترة الخاصة بالإختبارات. وبالتأكيد، إن تلك الأمور مهمة أيضاً طوال العام!

جدول إختبار ACCESS 2.0 لعام 2017

مدرسة مكجلين الإبتدائية MCGLYNN ELEMENTARY: الخميس، 5 يناير – الخميس، 19 يناير

مدرسة روبرتس ROBERTS: الإثنين، 9 يناير – الأربعاء، 25 يناير

مدرسة ميدفورد الثانوية MHS: الإثنين، 9 يناير – الخميس، 19 يناير

مدرسة مكجلين الإعدادية MCGLYNN MIDDLE: الإثنين، 23 يناير – الخميس، 2 فبراير

مدرسة كولومبس COLOMBUS: الإثنين، 23 يناير – الخميس، 2 فبراير

مدرسة بروكس BROOKS: الإثنين، 30 يناير – الثلاثاء، 7 فبراير

إننا نتطلع إلى عام 2017 منتج ومثمر. إنه لمن دواعي سرورنا العمل معكم ومع أطفالكم بينما نسعى لإحداث وتحقيق السلام والوحدة في مجتمعنا. إننا نرى التنوع والإختلاف في النظام الخاص بمدرستنا وكأنه كنز وثروة عظيمة. شكراً لمشاركة أطفالكم معنا.

عسى أن تكون عطلاتكم مليئة بالحب والسعادة.

مع أفضل التمنيات،

ليزلي هـ. تروتا Leslie H. Trotta
مدير قسم متعلمي اللغة الإنجليزية